mauremys_leprosa

Mauremys leprosa

Jonathan González (Geochelone)

Macho

Hembra

Macho

Hembra